תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר של טרמינל פתאל, השייך לפתאל גלובל טרמינל (2015) בע"מ ח.פ. 515310290 (להלן "החברה"). כניסה ושימוש באתר כפופים לתנאים הרשומים מטה (להלן "תנאי השימוש").
 2. חלק מהתוכן של אתר זה/ תקנות אלו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אבל כל תוכן של התקנות והאתר מכוונים לנשים וגברים יחד. 
 3. האתר מאפשר לרכוש שירותים המסופקים ע"י החברה ו/או שירותים אחרים המסופקים ע"י החברה ו/או על ידי ספקים שהחברה עובדת עימם כפי שמצוין באתר (להלן, "שירותים").
 4. הרוכש ו/או המתעניין לרכוש שירותים דרך האתר ו/או דרך מרכז ההזמנות ו/או המשתמש באתר (להלן "הרוכש" ו/או "המשתמש") מאשר ומצהיר בזאת שקרא את החוקים הרשומים מטה ומסכים לתנאיהם ללא מגבלות והחברה ו/או כל אדם הפועל בשמה לא יהיו לו טענות ישירות ו/או לא ישירות כנגד האתר ו/או המפעילים שלו ו/או הבעלים שלו ו/או מנהליו ו/או מישהו מטעמו.
 5. מובהר בזאת ששינויים ו/או תיקונים יכולים לחול על תנאי השימוש. כל רוכש ו/או משתמש מתבקש לבדוק את תנאי השימוש בכל כניסה לאתר. בבקשה חזור לדף זה מעת לעת לבחון את הגרסאות האחרונות של הסכם זה. אנו שומרים על זכותנו לשנות או לתקן בכל צורה אחרת את ההסכם, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל אזהרה מוקדמת. אם אתה ממשיך לדפדף באתר זה או להשתמש בו, זה מאשר קבלה של תנאי השימוש המתוקנים.
 6. הזמנת שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי החברה יכולים להתבצע דרך האתר או על ידי מרכז ההזמנות של החברה והתנאים של תקנות אלו יחולו על ההזמנות הן דרך האתר והן דרך מרכז ההזמנות.
 7. הזמנת מוצרים ו/או המסופקים על ידי צד שלישי כוללת הסכמה לתנאים, הגבלות ושאר החוקים. הזמנת השירותים מהווה קבלה והתחייבות לכל תנאי השימוש האלו.
 8. הכותרת של הקטע מוצגת מטעמי נוחות ולא תשמש לפרשנות של הפריטים.
 9. כל אדם המשתמש באתר, כפוף לתנאים המצטברים הבאים ומאשר כי תנאים אלה חלים עליו:
  1. המשתמש כשיר לביצוע פעולות מחייבות משפטית.
  2. המשתמש בן 18 ומעלה.
  3. למשתמש יש כרטיס אשראי בתוקף לשם רכישת שירותים ומוצרים באתר זה. תנאי מוקדם לאישור ההסכם הוא אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
  4. למשתמש יש תעודת זהות ישראלית תקפה, או דרכון, או דרכון זר.
  5. השימוש באתר לביצוע הזמנות חוקיות עבור המשתמש או בשם אחרים שעבורם אתה רשאי לפעול כדין.
  6. אתה רשאי להשתמש באתר אך ורק לביצוע פעולות חוקיות למענך או למען אחר או אחרים שעבורם אתה רשאי לפעול כדין.
  7. המשתמש יידע אנשים אלה לגבי התנאים וההתניות הישימים לפעולות שביצעת בשמם, כולל כל החוקים וההגבלות הישימים.
  8. השימוש באתר יעשה ביושר ובהתאם לתנאי שימוש אלו ובלי לגרוע מן האמור לעיל, השימוש יעשה בכפוף לכל חוק  ובהתאם לקווים המנחים של החברה ו/או אדם מטעמה. 
  9. כדי ליידע אותם אחרים לגבי התנאים וההתניות לגבי ההזמנות, שבכוונתך לבצע בשמם או מטעמם , כולל כל החוקים והמגבלות שחלים עליהם.
  10. כל מידע המסופק על ידי המשתמש באתר זה הוא נכון, מדויק, מעודכן ושלם. בהתאם, ידוע למשתמש שהוא יישא באחריות לכל התשלומים להם אנו זכאים להזמנות שביצעת או על ידי אדם אחר המשתמש בפרטי המשתמש שלך, מרגע שנדרוש תשלום.
 10. החברה לא תהיה אחראית לתוכן ולתמצית המידע המוצג ומפורסם באתר, שמקורו מגורם שלישי כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל תלונה/ ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה.
 11. המשתמש ישתמש באתר זה אך ורק למטרת הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע מהחברה. לא יעשה כל שימוש אחר באתר או בתכניו, ללא הסכמה מראש בכתב של החברה.

 

הזמנות

 1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים דרך האתר, יתבקש להכניס פרטים כמתבקש באתר (להלן "פרטי הרכישה").
 2. החברה תהיה רשאית למנוע מכל משתמש שימוש באתר וביצוע כל פעולה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם החברה מאמינה שהמשתמש נתן מידע שגוי ו/או מידע שגוי באופן מכוון. מובהר בזאת שהכנסת פרטי רכישה שגויים היא עבירה פלילית ושהחברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה תחת כל חוק, נגד אדם המכניס פרטים כוזבים של הרכישה. 
  2. אם החברה מאמינה שהמשתמש ביצע פעולה ו/או השמטה שפוגעת ו/או עלולה לפגוע בחברה ו/או צד שלישי כלשהו, כולל לקוחות האתר.
  3. אם החברה מאמינה שהמשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית ו/או תיווך ו/או עודד ביצוע פעולה כזו.
  4. אם החברה מאמינה שהמשתמש הפר את התנאים של תקנות אלו ו/או וכל הסכם עם החברה ו/או מי שפועל מטעמה.
  5. כרטיס האשראי של המשתמש חסום או מוגבל לשימוש בכל אופן.
 3. תנאי מקדים לביצוע כל הזמנה הוא קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי על התשלום שהנוסע ביצע.
 4. לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל הודעה דרך המערכת המאשרת את נכונות ההזמנה, כל פרטיה וכוללת את מספר ההזמנה.
 5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההזמנה היא סופית רק כנגד קבלה בכתב של אישור סופי. אם המשתמש לא מקבל אי-מייל המאשר את קבלת ההזמנה, באחריותו ליצור קשר עם המרכז הטלפוני באמצעות הטלפון ולברר מדוע, ולהסדיר את כל הפרטים הנדרשים על מנת לקבל אישור זה.
 6. החברה לא תישא באחריות על אף מקרה בו פרטי הרכישה לא יקלטו למערכת ו/או נקלטו חלקית ו/או לכל בעיה טכנית כלשהי ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש מלרכוש את השירותים דרך האתר.
 7. מובהר בזאת שהחברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה לא יישאו באחריות, בשום מקרה, לטעות כלשהי שנעשתה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, תאריך וכל שירות אחר שהוזמן על ידי המשתמש באתר, והמשתמש מצהיר בזאת שלא תהיה לו כל תביעה/טענה ו/או טענות כנגד החברה בנושא זה.
 8. החברה עשויה לסרב לאשר כל בקשת הזמנה מכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להיות חייבת להסביר החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונות ו/או תביעה כנגד החברה בנושא זה.

 

מדיניות ביטולים

 1. ביצוע שינויים ברכישה שבוצעה באתר, יכולים להתבצע רק על ידי נציג טלפוני במרכז הטלפוני של החברה:037790900 או בדואר אלקטרוני reservations@fattal-terminal.com .
 2. המשתמש יהיה אחראי לוודא שהודעתו התקבלה על ידי החברה. מובהר בזאת כי שהאישור על ביטול ההזמנה או שינויה יתקבל בחזרה מהחברה בטלפון/דואר אלקטרוני/פקס, בהתאם לאופן ההתקשרות שבו התקבלה ההודעה במקור מהמשתמש.
 3. ניתן לשנות הזמנה או לבטלה  ללא דמי ביטול עד 12 שעות לפני תאריך קבלת השירות.
 4. ביטול או שינוי בתוך 12 שעות לפני תאריך קבלת השירות יהיה כרוך בדמי ביטול מלאים (ערך ההזמנה כולה).
 5. התאריך הקובע לשינוי/ביטול יהיה התאריך בו התקבלה ההודעה, בכפוף לאישור החברה ואישור על הקבלה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה/ רכישה באתר, במלואה או בחלקה, לרבות אך לא רק במקרים הבאים:
  1. אם מתברר שפעילות בלתי חוקית נעשתה או נעשית באתר.
  2. אם היה קצר בתקשורת ו/או תקלה טכנית שמנעה או יכלה למנוע הזמנה ספציפית.
  3. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, עוינות או טרור שמנעו מהחברה לדעת לגבי המשכיות המכירה, הוצאה או ביצוע ההזמנה.
  4. אם יש טעות בתיאור השירותים, תנאי השירות, תנאי ההזמנה ו/או במקרה של טעות בהכנסת נתוני המכירות ו/או הכנסת נתוני המשתמש.
  5. בכל מקרה בו יש ביצוע פעולה בניגוד לתקנות אלו.
 7. הודעה על ביטול או השהיה כזו יינתנו למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותבצע החזר כספי על השירות או שהוא רכש, ככל שהוא שולם.

 

תשלום

 1. תשלום על הזמנה שבוצעה באתר תיעשה על ידי כרטיס אשראי השייך למשתמש.
 2. ללא קשר לנזכר לעיל, החברה שומרת את הזכות להגדיר הסכמי תשלום מיוחדים ללקוחות לבחירתה, כולל הסכמי תשלום השונים מכרטיס אשראי.
 3. המחיר המוצג באתר הוא בדולרים והסכום לתשלום יחושב לפי שער החליפין שנקבע על ידי בנק ישראל ביום התשלום.
 4. המחיר המוצג באתר אינו כולל מע"מ ולמחירים המצוינים באתר יש להוסיף את המע"מ כדין.
 5. החברה יכולה לשנות את המחירים המוצגים באתר בכל עת וללא אזהרה מוקדמת והרוכש יוותר על כל טענה ו/או טענות כנגד החברה ו/או אדם הפועל מטעמה בנושא זה.

 

פרטיות

 1. המשתמש מודע לכך שכל המידע, נתונים ומסמכים שהוא סיפק ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה כולל פרטיו האישיים, יכול להיכנס למאגר הנתונים הרשום על שם החברה, בכפוף לתנאי של שמירת חוק הפרטיות.
 2. המשתמש מצהיר בזאת שכל הפרטים למעלה ניתנו ברצון חופשי ובהסכמה מלאה, ללא חובה חוקית לעשות זאת.
 3. המשתמש מצהיר ומבטיח שהזמנה שנעשתה בשם ועבור אדם אחר נעשתה בהסכמתו ו/או ידיעתו המלאה לביצוע ההזמנה עבורו והאדם שלמענו בוצעה ההזמנה מיודע ומסכים לכל תנאי ההזמנה ו/או תנאי השימוש באתר.
 4. החברה שולחת דיוור של קידום מכירות, כולל הטבות ומבצעים ללקוחותיה. בזמן ביצוע ההזמנה באתר המשתמש מתבקש לתת את הסכמתו. בכל מקרה למשתמש יש זכות לבקש את סיום משלוח הדיוור והחברה מתחייבת לכבד את בקשתו.

 

הגבלת אחריות

 1. החברה לא תישא בחבות לכל נזק ו/או הוצאות ו/או אבדן שייגרם ללקוח כתוצאה מביטול ו/או שינויים של ההזמנה שנגרמו ישירות או באופן עקיף על ידי כח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב בטחוני, שיטפון, מזג אויר וכל סיבה אחרת שלא בשליטת החברה ו/או אחריותה, הן צפויה והן בלתי צפויה.
 2. החברה לא תישא בכל חבות לפציעה ו/או נזק ו/או הוצאות ו/או אבדן/ ו/או תאונה ו/או עיכוב שנגרם למשתמש כתוצאה של פעולות/ מחדלים של צד שלישי המספק את השירות כולל, אבל לא מוגבל ל: ו/או מלונות ו/או טרקליני אח"מים ו/או שירותים המסופקים בישראל או מחוצה לה.
 3. החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא הנגרם ע"י שימוש באתר ו/או מניסיון של שימוש כזה, כולל שימוש למטרת הזמנת שירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר לנושא זה.
 4. החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי שעובד מטעמה לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ולא יהיו אחראים לחוסר יכולתו של המשתמש להשתמש במידע מכל סיבה שהיא וזו אחריות המשתמש לאופן בו הוא משתמש במידע זה.
 5. בהתאם לתנאי של סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958, הלקוח מסכים שהוא לא יהיה זכאי להגיש תביעה כלשהי כנגד החברה/ או מישהו מטעמה בקשר לשירותים שהוזמנו,  בחלוף שנה אחת אחרי תאריך ההזמנה. 

 

זכויות קנין

 1.  אנחנו ו/או הספקים שלנו  הם הבעלים של כל הסמלים המסחריים, זכויות יוצרים, זכויות מאגר הנתונים, ושאר זכויות קנין רוחני באתר זה. אסור לך להעתיק, לשנות, לתקן, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר כל נתון באתר זה; ו/או את קוד התוכנה הבסיסי במלואו או בחלקו ללא הרשאה מאתנו בכתב. עם זאת תוכן אתר זה ניתן להורדה, הדפסה, או העתקה לצורך שימוש אישי שאינו מסחרי.

 

תנאים נוספים

 1. תנאי שימוש אלו, כולל פרשנות, אכיפה ו/או כל פעולה או מחלוקת הנובעות מהם, יבוצעו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 2. כל טענה, תביעה יועברו בכתב לכתובת החברה : יגאל אלון 94 תל אביב-יפו
 3. החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, המראה שלו, תנאי השימוש, היקף ומידת זמינות השירותים המוצעים שם, ובכל היבט אחר הקשור לאתר ולתפעולו, מבלי כל צורך ליידע את הרוכש מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה 
 4. אנחנו שומרים על הזכות, לשיקול דעתנו, למנוע מכל אדם לגלוש באתר זה ו/או לקבל את השירותים באתר, וזאת בכל זמן ומכל סיבה לרבות אך לא רק, בגלל הפרת תנאי שימוש אלה.
 5.  כל מידע אישי שהמשתמש  מספק בעת שימוש באתר זה, ישמש ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. 
 6. החברה זכאית להפסיק בכל עת להעלות את האתר לזמן מוגבל או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמת המשתמש.
 7. הסכם זה והודעות חוקיות אחרות, התניות ותנאי שימוש, מדיניות והקווים המנחים שלנו באתר זה או הקשורים להסכם זה, מהווים את כל ההסכם בינינו, ביחס לשימוש שלך באתר זה. הסכם זה מחליף כל הסכמה, הבנה או הסכמים אחרים ( בכתב או בעל פה), טענות או מצגים של הצדדים ביחס לנושא ההסכם.
 8. אתר זה יכול להכיל קישורים לאתרים אחרים. איננו נושאים באחריות לכל מידע, נושאים, מוצרים או שירותים באתרים אלו. שימוש ושיטוט באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.
 9. גישתך לתוכנה ולחומרים אחרים והשימוש בהם באתר זה או באמצעותו, הוא באחריותך בלבד. אנו לא נושאים בכל אחריות לאמינות, יציבות התוכנה, או מידת היותה נקיה מווירוסים.
 10. בעת גלישה באתר רצוי להשתמש בדפדפן מתקדם על מנת לקבל את החוויה הטובה ביותר, ולנראות אופטימלית ומותאמת אישית בזמן תהליך הרכישה. כמו כן, דפדפנים מסוימים יכולים להציע לך לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלך. לידיעתך, מידע זה לא נשמר במאגר הנתונים והסכמתך לשמירת הפרטים היא על אחריותך בלבד.
 11. אתה רשאי להשתמש באתר זה רק בהתאם לתנאי שימוש  אלה ורק למטרות חוקיות בכפוף לכל חוק הקיים בכל מקום בו אתה גולש.
 12. מבלי לפגוע בכל שאר הזכויות שלנו (מכוח החוק או מזכויות אחרות), אנו שומרים לעצמנו את הזכות: לבטל את הזמנתך מבלי לפנות אליך קודם בעניין; ו/או למנוע את כניסתך לאתר, אם אנו חושבים (בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי), שהפרת תנאי כלשהו מתנאים אלו.

 

הפעילות באתר זה  וכל פעילות משפטית הנובעת משימוש באתר זה, כולל התוקף והפירוש לתנאי השימוש, יהיו כפופים אך ורק לחוק הישראלי, ולבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת, בכל עניין בקשר לאתר זה ולשימוש בו.